EN

شهردار بیرجند با حضور معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و جمعی از مدیران همراه با تعدادی از اهالی و هیئت امنای مسجد آل رسول از پارک نیلوفر و مسجد آل رسول بازدید کردند.

شهردار بیرجند با حضور معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و جمعی از مدیران همراه با تعدادی از اهالی و هیئت امنای مسجد آل رسول  از پارک نیلوفر و مسجد آل رسول بازدید کردند.