EN

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در غبارروبی آستان مقدس شهدای باقریه حضور یافتند

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در غبارروبی آستان مقدس شهدای باقریه حضور یافتند