EN

نمایشگاه 125-مدیریت بحران شهری، با حضور شهردار بیرجند در محل نگارخانه شهرداری افتتاح شد

نمایشگاه 125-مدیریت بحران شهری، با حضور شهردار بیرجند در محل نگارخانه شهرداری افتتاح شد