EN

گزارش تصویری از بازدید شهردار از روند اجرایی پارکینگ طبقاتی منتظری

گزارش تصویری از بازدید شهردار از روند اجرایی پارکینگ طبقاتی منتظری