EN

20 نفر از شهروندان در چهاردهمین ملاقات مردمی با دکتر جاوید شهردار بیرجند دیدار کردند

20 نفر از شهروندان در چهاردهمین ملاقات مردمی با دکتر جاوید شهردار بیرجند دیدار کردند