EN

آسفالت خیابان های مهر شهر به شرط تکمیل زیر ساخت

آسفالت کامل خیابان های مهر شهر فقط در صورتی انجام خواهد شد که شهروندان تمامی انشعابات آب ، برق و … را به طور کامل انجام دهند.

 

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری بیرجند با اشاره به هزینه هایی که تاکنون برای آسفالت خیابان های مهر شهر انجام شده گفت:شهرداری بیرجند آمادگی دارد تا در صورت تامین و اجرای تمامی زیر ساخت ها در این مکان از شهر بلا فاصله عملیات آسفالت را انجام دهد.

مهندس ارجمند فرد تنها دلیل به تاخیر افتادن آسفالت در مهر شهر را آماده نبودن زیر ساخت ها عنوان کرد و افزود:شهرداری در صورت درخواست اهالی و تکمیل زیر ساخت ها در سریع ترین زمان اقدام به آسفالت خواهد کرد .

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه های آسفالت، اگر به بهانه وصل انشعاب آب یا هر مورد دیگری آسفالت شکافی انجام شود، شهرداری جریمه های سنگینی را برای شهروندی که قبل از آن اقدام به اتصال انشعاب نکرده اعمال خواهد کرد.