EN

بازدید دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه جمعی از مدیران استانی از نمایشگاه_ نوروزگاه_ ایران _ در _ مشهد مقدس

بازدید دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه جمعی از مدیران استانی از نمایشگاه_ نوروزگاه_ ایران _ در _ مشهد مقدس