EN

بازدید شهردار وتیم نظارت شهرداری بیرجند از پروژه های دردست اقدام بوستان انقلاب، بوستان الهیه، رود پارک شکراب(پارک خطی مهرشهر) وتاکیدات لازم برای سرعت در اجرای پروژه توسط شهردار صادر گردید.

بازدید شهردار وتیم نظارت شهرداری بیرجند از پروژه های دردست اقدام بوستان انقلاب، بوستان الهیه، رود پارک شکراب(پارک خطی مهرشهر) وتاکیدات لازم برای سرعت در اجرای پروژه توسط شهردار صادر گردید.