EN

توسعه زیرساخت های ورزش همگانی در محله های شهری بیرجند دراولویت قرارگرفت

شهرداربیرجند گفت : توسعه زیرساخت های ورزش همگانی در محله های شهری در اولویت نخست سیاست های راهبردی از این نهاد مردمی قرار گرفته است .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ مهندس محمد علی جاوید روز شنبه درجمع فرهیختگان بیرجند افزود : درهمین راستا بوستان های شهری به وسایل ورزشی تجهیزشده ، ایستگاه های ورزش صبحگاهی دربوستانها ایجاد شده وزمینه توسعه ورزش همگانی فراهم شده است. وی تاکید کرد : امروزشهروندان ساکن در مناطق شهری بیرجند می توانند با فاصله اندکی از محل سکونت خود به فضاهای ورزشی و تفریحی دسترسی داشته باشند .

شهرداربیرجند گفت : به منظورفراگیرشدن ورزش همگانی احداث بوستانهایی درهمه مناطق شهری در دستورکار قرار گرفته است .

وی افزود : درتمام بوستانهایی که احداث می شود ست های ورزشی برای ورزش شهروندان در نظر گرفته شده است .

جاوید تصریح کرد : توسعه ونهادینه شدن ورزش همگانی دربین شهروندان دغدغه اصلی خادمان شهراست .

وی افزود : با مشارکت سایرنهادها باید از ظرفیت شهر در جهت ارتقاء شاخص ورزش همگانی بهره گرفته شود .

شهرداربیرجند گفت : شهرداری ها نقش محوری در توسعه ورزش داشته و از هرطرح و ایده دراین زمینه استقبال می کند.

وی اظهار داشت : همراهی و همدلی همه مسوولان ، نهادهای دولتی و غیردولتی درتوسعه ورزش به سلامت جامعه کمک می کند .