EN

جلسه بررسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ با حضور شهردار و مدیران شهرداری در تاریخ ۱۸ دی ماه۹۹ برگزار شد

جلسه بررسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ با حضور شهردار و مدیران شهرداری در تاریخ ۱۸ دی ماه۹۹ برگزار شد