EN

حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری بیرجند در مراسم گلریزان

حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری بیرجند در مراسم گلریزان