EN

حضور شهردار بیرجند در مراسم روز درختکاری با حضور استاندارخراسان جنوبی در روستای حاجی آباد بیرجند درختکاری

حضور شهردار بیرجند در مراسم روز درختکاری با حضور استاندارخراسان جنوبی در روستای حاجی آباد بیرجند

حضور شهردار بیرجند در مراسم روز درختکاری با حضور استاندارخراسان جنوبی در روستای حاجی آباد بیرجند