EN

شهردار بیرجند :پارکینگ طبقاتی خیابان منتظری به عنوان دومین پارکینگ طبقاتی بیرجند

دکتر مدیح در بازدید از روند اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی با بیان این مطلب که این پروژه هم اکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد:  این پارکینگ تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

 

 شهردار بیرجند گفت: به جز از تامین زمین و سایر هزینه ها، تنها برای ساخت این پارکینگ تاکنون بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده و برای تکیمل به حدود 200 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

 دکتر مدیح گفت: این پارکینگ در دو طبقه و در سه سقف ساخته شده که 2 هزار و 100 متر زیربنا، 3 هزار و 100 متر سطح و ظرفیت پارک 140 خودرو را دارد که نیاز منطقه را برآورده می کند.

 وی تصریح کرد: تاکنون شهرداری 5 زمین را تملک کرده و با آسفالت و فنس کشی، از آن به عنوان پارکینگ سطح استفاده می شود.

شهردار بیرجند افزود: برای ساخت و طبقاتی کردن این پارکینگ ها، نیازمند تسهیلات هستیم و با توجه به اعتبارات و اولویت های مسیر، ساخت پارکینگ طبقاتی در برنامه شهرداری است.

دکترمدیح گفت: با توجه به خیابان های ترافیکی بیرجند، ساخت پارکینگ طبقاتی با اولویت خیابان های طالقانی و منتظری آغاز شده که در برنامه سال آینده هم ساخت پارکینگ طبقاتی در خیابان مدرس در برنامه شهرداری است.

 وی اظهارکرد: با توجه به اینکه این پروژه های شهرداری باید درآمد زا باشد، اما هدف شهرداری از ساخت این پارکینگ ها، بیشتر فرهنگ سازی استفاده از این فضاها و جلوگیری از ترافیک در اطراف خیابان ها است.