EN

شهردار جدید بیرجند در اولین روز کاری به منظور آشنایی با دوایر شهرداری از واحدهای اداری بازدید به عمل آورد.

شهردار جدید بیرجند در اولین روز کاری به منظور آشنایی با دوایر شهرداری از واحدهای اداری بازدید به عمل آورد.