EN

برگزاری نشست صمیمی شورای امربه معروف استان در شهرداری بیرجند

نشست صمیمی شورای امربه معروف استان در محل نمازخانه شهرداری بیرجند برگزار شد. در این مراسم ازخادمان موکب خدماتی امام علی (ع) شهرداری  تشکر وقدردانی شد.

و همچنین طی حکمی از سوی سردار قاسمی فرمانده سپاه استان دکتر جاوید بعنوان رئیس شورای امربه معروف شهرداری بیرجند انتخاب شدند.