EN

خرید و نصب تجهیزات CBRN در آتش نشانی بیرجند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: تجهیزات CBRN و یا تجهیزات مقابله با مواد شیمیایی خطرناک برای آتش نشانی بیرجند خریداری و نصب شد.

علی حسینی اظهار داشت:  بر اساس توافق نامه سازمان پدافند غیرعامل کشور با شهرداری بیرجند مقررشد آتش نشانی های شهرهای بزرگ همچون بیرجند برای مقابله با بحرانهای شیمیایی، بیولوژیک و پرتوی به این تجهیزات مجهز شوند.

وی با بیان اینکه  برای خرید این تجهیزات 100 میلیون تومان هزینه شده است،  افزود: این هزینه را شهرداری بیرجند و وزارت کشور پرداخت کرده است.

حسینی با بیان اینکه تجهیزات CBRN بر روی یکی از خودروهای اطفاء حریق نصب شده و آماده بهره برداری است، عنوان کرد: مواد شیمیایی خطرناک همچون گاز کلر و آمونیاک، مواد محترقه، منفجره و رادیو اکتیو هستند و تاکنون 10 نفر استفاده کاربردی از این دستگاه را آموزش دیدند.