EN

معاون خدمات شهری

 

معاون خدمات شهری

 

نام :محمد محمدزاده

 

مدرک تحصیلی: لیسانس 

 

((شرح وظایف معاونت خدمات شهری))

 

1-   مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها 

 

2-    ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پدیرفته شده 

 

3-   ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف 

 

4-    انجام فعالیت های دبیرخانه کمیسیون بررسی و تصویب طرحها 

 

5-   بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحد های مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود. 

 

6-   بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر پیشنهاداهای مورد تائید 

 

7-   بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن 

 

8-   برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات 

 

9-    برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر 

 

    10-برنامه ریزی جهت جهت تامین آرامستانهای مورد نیاز  

 

    11-برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز 

 

    12-پیگیری مصوبات کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها 

 

    13-تاثیر گذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند 

 

    14-تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه ، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی 

 

    15-تنظیم و تدوین صورتجلسات 

 

    16-زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی

 

17- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموز شهروندی در حوزه خدمات شهری

 

18- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امور خدمات شهری

 

19- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری

 

20- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

 

21- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل ، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شهر

 

22- شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قاونونی شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری

 

24-مشارکت با واحد های ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی، ارزیابی عملکرد بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیاز سنجی آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی، ممیزی سیستم، نیازهای پژوهشی

 

25- نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و انهار و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها

 

26- نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساس نامه آنها

 

27- نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری

 

28- نظارت برگردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری

 

29- هماهنگی جلسات کمیسیون

 

30- انجام سایر امور محوله