EN

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

شرح وظایف :

 • – بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح­ها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آن­ها

  بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی

  مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی بر این اساس

   برنامه ریزی و ارائه طرح­های مربوط به پروژه های عمرانی 
   برنامه ریزی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب 
   مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آب­های سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه ها 

  – تلاش در راستای استقرار نظام فنی و اجرایی شهرداری در مناطق و سازمان های تابعه

  – بررسی صورت وضعیت کارهای انجام شده، مناطق و سازمان­های مشمول از نظر مبانی قراردادی و کنترل دستور کارها و صورت مجلس های تنظیم شده

  – تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های فنی و اجرائی

  – هماهنگی در برنامه ریزی اجرائی کلان پروژه های عمرانی شهرداری های مناطق و سازمان­های مشمول

  – کنترل پیشرفت عملیات اجرائی مناطق با برنامه های زمانبندی پیش بینی شده و گزارش عملکرد مناطق به معاونت فنی و عمرانی شهرداری مرکزی

یاسر صادقی

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی