EN

معاونت خدمات شهری

شرح وظایف معاونت :

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 •  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پدیرفته شد
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • انجام فعالیت های دبیرخانه کمیسیون بررسی و تصویب طرحها
 •  بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحد های مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود.
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر پیشنهاداهای مورد تائید
 • بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
 •  برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
 •  برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
 • برنامه ریزی جهت جهت تامین آرامستانهای مورد نیاز
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سب
 • پیگیری مصوبات کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها
 • تاثیر گذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
 • تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه ، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
 • تنظیم و تدوین صورتجلسات
 • زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرست
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموز شهروندی در حوزه خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
 •  سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل ، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شه
 •  شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قاونونی شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری
 • مشارکت با واحد های ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی، ارزیابی عملکرد بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیاز سنجی آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی، ممیزی سیستم، نیازهای پژوهشی
 •  نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و انهار و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 •  نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساس نامه آنها
 •  نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری
 •  نظارت برگردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری
 •  هماهنگی جلسات کمیسیون
 •  انجام سایر امور

موسی میرزائی

معاون خدمات شهری

اخبار معاونت خدمات شهری شهرداری