EN

مقایسه بخشی از عملکرد مدیریت شهری در سنوات گذشته با 20ماه اخیر

پروژه ها و اقدامات شاخص شهرداری بیرجند( از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری)