EN

با تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند کلنگ زنی مکان جدید چهارشنبه بازار درشهریور ماه انجام می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند طرح پیشنهادی شهرداری بیرجند برای احداث چهارشنبه بازار در جلسه رسمی روز دوشنبه شورای اسلامی

ادامه مطلب