EN

جلسه هم افزایی در خصوص گونه های سازگار

به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند : جلسه هم افزایی در خصوص گونه های سازگار (گیاهان دارویی و مرتعی) جهت توسعه فضای سبزشهری با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار گردید.
در پایان جلسه نیز در این زمینه بازدید میدانی صورت گرفت