EN

جلسه هم اندیشی در خصوص انجام ممیزی شهرداری منطقه دو

جلسه هم اندیشی در خصوص انجام ممیزی شهرداری منطقه دو و بررسی شرح خدمات ممیزی با حضور معاون شهرسازی و مدیران شهرداری برگزار شد