EN

در بازید شهردار و مدیران شهرداری از پروژه پارک الهیه بر برنامه ریزی در راستای اجرای فاز یک بوستان الهیه تاکید شد

در بازید شهردار و مدیران شهرداری از پروژه پارک الهیه بر برنامه ریزی در راستای اجرای فاز یک بوستان الهیه تاکید شد