EN

دومین جلسه بررسی شرح خدمات ممیزی شهرداری منطقه 2

دومین جلسه بررسی شرح خدمات ممیزی شهرداری منطقه 2 با حضور معاونین، مدیران مناطق، مدیر حقوقی ومدیر پیمان و قرارداد ها برگزار گردید و شرح خدمات بومی سازی شده توسط اعضاء مورد تایید قرار گرفت.