EN

دیدار شهردار بیرجند با مدیرعامل شعب بانک رفاه استان

شهردار بیرجند در دیدار با مدیر شعب بانک رفاه استان خراسان جنوبی و هیات همراه بر نقش تعامل سازنده نظام بانکی و شهرداری در ارتقای سطح زندگی مردم تاکید کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر بهترین در این دیدار اظهار داشت: تعامل مناسب میان این دو نهاد موجب رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری خواهد شد.