EN

شهردار بیرجند و مدیران شهرداری از پروژه مرکز تفریحی و پارک خطی بند دره بازدید نمودند و موانع و مشکلات اجرای پروژه بررسی و بر تسریع روند اجرایی پروژه مذکور تاکید شد

شهردار بیرجند و مدیران شهرداری از پروژه مرکز تفریحی و پارک خطی بند دره بازدید نمودند و موانع و مشکلات اجرای پروژه بررسی و بر تسریع روند اجرایی پروژه مذکور تاکید شد