EN

بازدید معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری کشور از روند اجرائی پروژه های شهرداری بیرجند

بازدید معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری کشور از روند اجرائی پروژه های شهرداری بیرجند