EN

برگزاری جشن هفته شهر و شهروند و روز جهانی کار و کارگر توسط شهرداری بیرجند

خبر برگزاری جشن هفته شهر و شهروند و روز جهانی کار و کارگر توسط شهرداری بیرجند