EN

حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیرجند بهمراه معاون خدمات شهری و جمعی از مدیران شهرداری در منزل خانواده شهید راستگومقدم اولین شهید انقلاب اسلامی شهرستان بیرجند

حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیرجند بهمراه معاون خدمات شهری و جمعی از مدیران شهرداری در منزل خانواده شهید راستگومقدم اولین شهید انقلاب اسلامی شهرستان بیرجند