EN

دومین پویش مردمی بیرجند _ مهر وپاکیزگی در راستای استقبال از مهر در بلوار شهدای عبادی برگزار شد.

دومین پویش مردمی بیرجند _ مهر وپاکیزگی در راستای استقبال از مهر در بلوار شهدای عبادی برگزار شد.