EN

دیدار دکتر جاوید شهرداربیرجند و جمعی از مدیران شهرداری با دادستان استان خراسان جنوبی

دیدار دکتر جاوید شهرداربیرجند و جمعی از مدیران شهرداری با دادستان استان خراسان جنوبی