EN

دیدار و گفتگو شهردار و مسئولین شهرداری با رئیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی

دیدار و گفتگو شهردار و مسئولین شهرداری با رئیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی

دیدار و گفتگو شهردار و مسئولین شهرداری با رئیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی