EN

نشست شهردار ومعاون خدمات شهری با سرپرست وکارکنان سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری بیرجند

نشست شهردار ومعاون خدمات شهری با سرپرست وکارکنان سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری بیرجند