EN

نهمین ملاقات عمومی شهردار بیرجند با شهروندان برگزارشد.

نهمین ملاقات عمومی شهردار بیرجند با شهروندان برگزارشد.