EN

ارائه گزارش شهردار بیرجند به رئیس جمهور

شهردار بیرجند گزارش شفاهی در خصوص مسائل شهری به رئیس جمهور ارائه کرد

شهردار بیرجند گزارش شفاهی در خصوص مسائل شهری به رئیس جمهور ارائه کرد