EN

اولین جلسه کمیته تملک شهرداری بیرجند تشکیل شد

اولین جلسه کمیته تملک شهرداری بیرجند در تاریخ 6/2/97 با حضور شهردار بیرجند و اعضاء کمیته در محل دفتر شهردار تشکیل گردید.

شهردار بیرجند در ابتدای این جلسه با تاکید بر اجرای تملک ها در راستای طرح های توسعه شهری اظهار داشت: در این کمیته ضرورت ها در راستای تسریع در پاسخگویی به پروند ه های تملک و اجرای طرح های عمرانی و شهری بررسی می گردد.
مهندس جاوید ادامه داد: هر تصمیمی در این کمیته می بایست مبتنی بر منافع شهر و مقررات شهرسازی باشد.
در این جلسه بر اساس اولویت و ضرورت ها بررسی پروندهای تملک آغاز و 20 پرونده بررسی گردید .