EN

ارتقاء سطح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم/ یکی از مهم ترین اولویت های کاری

شهردار بیرجند گفت: یکی از مهمترین اولویت های کاری در چند ماهه اخیر ارتقاء سطح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در شهرداری می باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید در دیدار مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری که با حضور معاون حقوقی اداره کل بازرسی و امور حقوقی استانداری و کارکنان بازرسی و حسابرسی شهرداری در محل شهرداری بیرجند برگزار گردید؛ با اشاره به برنامه های اجرا شده افزود: برای تامین کامل این هدف، مهم ترین چالش پیش روی شهرداری پیشرفته نبودن برخی زیرساختهای اساسی آن است که اصلاح وضعیت موجود در دستور کار شهرداری قرار دارد.

در حاشیه این دیدار مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری با حضور در دفتر بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری در جریان شرح وظایف و فعالیتهای این واحد قرار گرفت.