EN

بهسازی و گلکاری میدان ورودی مهر شهر انجام گرفت

مهندس خانزاد سرپرست شهرداری بیرجند با بیان این مطلب  اظهار داشت: در راستاي بهسازي وضعيت مبلمان شهري ، پروژه بهسازي ميدان ورودی مهر شهر ،با هدف زیباسازی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت.

مهندس خانزاد سرپرست شهرداری بیرجند با بیان این مطلب  اظهار داشت: در راستاي بهسازي وضعيت مبلمان شهري ، پروژه بهسازي ميدان ورودی مهر شهر ،با هدف زیباسازی در کمترین زمان صورت پذیرفت.

وی گفت : از آنجایی که این میدان، در ورودی اصلی مهر شهرقرار دارد  و نیاز به مرمت  داشت؛ شهرداری تصمیم به بهسازی و گلکاری این میدان گرفت .

مهندس خانزاد تصریح کرد :مساحت میدان 250 متر مربع می باشد که پس از بهسازی ، 1600 بوته انواع گل فصلی در این میدان کاشته شده است.