EN

حضور شهردار و کارکنان شهرداری بیرجند همگام با مردم انقلابی و مومن خراسان جنوبی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

حضور شهردار و کارکنان شهرداری بیرجند همگام با مردم انقلابی و مومن خراسان جنوبی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶