EN

دومین جلسه شورای اداری در سال جاری با حضور دکتر جاوید شهردار بیرجند

در دومین جلسه شورای اداری شهرداری بیرجند که با حضور دکتر جاوید برگزار شد.

در دومین جلسه شورای اداری شهرداری بیرجند که با حضور دکتر جاوید برگزار شد از زحمات آقای محمد براتی در مدت تصدی مدیریت منطقه یک شهرداری،تقدیر و تشکر شد.