EN

دکتر جاوید به عنوان شهردار بیرجند معرفی شد

دکتر جاوید به عنوان شهردار بیرجند معرفی شد