EN

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد/ تنوع گونه ها در فضای سبز بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت: کاشت درختان سرو و کاج منتفی شده و فضای سبزشهر بیرجند از حالت یکنواختی بیرون خواهد آمد.

مهندس امیر ابراهیم زاده اظهار داشت: از نظر درخت، گونه قالب فضای سبز شهر بیرجند درختان سوزنی برگ مثل کاج و سرو است که این مسئله چهره یکنواختی به شهر داده است.

وی افزود: درراستای ایجاد تنوع وآوردن فصل‌های مختلف در شهر بیرجند، کاشت درختان سرو و کاج منتفی و کاشت گونه‌های خزان پذیر و گونه هایی که رنگ‌های متنوع دارند در برنامه قرار می گیرد.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه درختکاری توسط پرسنل فضای سبز شهرداری همه ساله انجام می‌شود، بیان کرد: امسال با تاکید شهردار و اعضای شورا‌ی اسلامی شهرکاشت این درختان در دو مرحله (آذر و اسفند ماه) انجام خواهد شد.

رییس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری تصریح کرد: در نخستین مرحله ۵ هزار اصله درخت از گونه‌های پهن برگ و خزان پذیر در آذر ماه امسال و قبل از شروع سرمای شدید هوا کاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: گونه‌هایی مانند زیتون تلخ، اقاقیای پیوندی و معمولی، داغداغان، انواع توت و بعضی گونه‌های مثمر مثل بادام و عناب نیز را در برنامه کاشت امسال قرار خواهیم داد.

ابراهیم زاده در خصوص مکان کاشت این درختان خاطر نشان کرد: این درختان در معابر اصلی سطح شهر مانند خیابان ارتش، غفاری، پاسداران، معلم، مطهری و خیابان‌هایی که دارای درخت قدیمی است اما احتمال می‌رود به دلیل حمله آفات و یا کهولت سن از بین بروند کاشته خواهند شد.

رییس سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری اضافه کرد: بلوار مجیدیه در منطقه شمال شهر، منطقه شهرک بهزیستی و بلوار ۹‌ دی در مهرشهر که فضای سبز کمی دارد در اولویت انجام این کار خواهند بود.