EN

میدان مرکزی میوه و تره بار در بیرجند احداث می شود

شهردار بیرجند با توجه به مکاتبه مرجع قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، از احداث میدان مرکزی میوه و تره بار در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید در جلسه ای که به این منظور و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری با هدف مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها و سایر دستگاههای مربوطه، در نظر گرفتن قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان کوچک و متوسط استانی و شهرستانی و بررسی وضعیت بازار روزهای شهرداری و وضعیت معیشت شهروندان می بایست کار کارشناسی میدان میوه و تره بار را انجام دهند.

به گفته وی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و اتحادیه میدان میوه و تره بار با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و همکاری اتاق اصناف و در نظر گرفتن متوسط مصرف میوه در فصول مختلف، تناسب قیمت با شهرها و مراکز استانهای مجاور و مکان های تامین میوه و تره بار آمار تکمیلی تا نیمه خرداد ماه تهیه تا در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود.