EN

نیمی از فضای سبز بیرجند با آب غیرشرب آبیاری می شود

رییس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت : براساس بررسیهای کارشناسی هم اینک نیمی از فضای سبز شهری این شهر با آب غیرشرب آبیاری می شود .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بیرجند ؛ همایون شاکری روز یکشنبه درحاشیه بازدید مدیران شهری از پروژه های فضای سبز افزود : آبیاری بخشی ازمجموع فضای سبز شهری بیرجند از آب چاه کشاورزی تامین شده و برای نیمی دیگر از فضای سبز از آب شهری استفاده می شود .

وی اظهار داشت : به منظور صرفه جویی ، بهبود کیفیت و کاهش میزان مصرف آب طرح های نوین آبیاری در فضای سبز شهری بیرجند در دست اجراست .

وی افزود : دراین راستا جداسازی سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز از آب آشامیدنی و طراحی شبکه آبیاری با بهره گیری از آب خام به منظور تامین آب مورد نیاز فضای سبز در دست اقدام است .

رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه شهروندان و مسافران نقش اصلی در حفظ فضای سبز شهری دارند گفت : بارها مشاهده شده شهروندان و مسافران با نشستن بر روی چمن ها باعث تخریب فضای سبز شهری می شوند .

وی تاکید کرد : به دلیل همین بی توجهی ها بخش هایی از فضای سبز شهری بیرجند از بین رفته است .

گستره فضای سبز شهری بیرجند 276 هکتار است .