EN

معاون شهرسازی ومعماری

حمید فخیم زاده

مدرک : دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی