EN

مدیریت برنامه و بودجه

شرح وظایف :

 • تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط
 • ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های عمرانی و توسعه شهرداری و اولویت بندی آنها بر این اساس
 • طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری قیمت تمام شده و نظارت بر اجرای آن در جهت کاهش هزینه عملیات شهرداری
 • بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري
 • تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات شهری و مدیریتی با مشارکت واحدهای تخصصی زیربط
 • تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر
 • تهيه و تنظيم بودجه، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط
 • نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • طراحی و اجراي مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه‌ها و اهداف كلي برنامه‌هاي چشم‌انداز توسعه
 • تبیین نیازها و پیگیری تامین فناوری اطلاعات شهرداری
 • ارائه نتایج پژوهش­های خاص به مراجع ذیربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی
شایگان

شایا شایگان

مدیر برنامه و بودجه