EN

مدیریت مطالعات طرح های توسعه شهری

شرح وظایف :

 •          بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر

           نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري

           رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري

           مطالعه، نیازسنجی و تهیه طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی و منطقه ای و نظارت بر اجرای طرح های شهری از حیث رعایت ضوابط و مقررات.

           بررسی و تهیه طرح های ارتقا سیماو منظر شهری و تعریف پروژه های بهبود مورد نیاز.

           تهیه طرح های مورد نیاز درزمینه فضاسازی مناسب معابر، پارک هاو عرصه های عمومی شهروشیوه های نوین تبلیغات عمومی.

           تهیه طرح های موردی مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه طراحی شهری .

           تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه های مختلف ارتقای محیط و سیماو منظر شهری و ابلاغ  به حوزه های ذی ربط جهت اجرا.

           نظارت عالی برزیباسازی و بهسازی فضاهای شهری جهت نیل به بافت مطلوب شهری.

           همکاری در فرآیند برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت طرح های توسعه شهری از طریق جلسات مشترک با حوزه های ذی ربط جهت دستیابی به فهرست طرح های مکمل اسناد توسعه کلان و طرح های بالادست در قالب طرح های موضوعی ، موضعی و عمرانی ترافیکی به ترتیب اولویت اقدام .

           تعیین خط مشی ، رویکرد و ابعاد مختلف هریک از طرح ها با همکاری مشاورین طرح تفصیلی جهت تدوین و تدقیق شناسنامه هریک از طرح ها.

           بررسی طرح های شهری و تشکیل کمیسیون مربوطه و هدایت طرح تا زمان تصویب و ابلاغ به حوزه های بهره بردار.

           تعریف و طراحی طرح های موضوعی و موضعی و پروژه های شهری با دید جامع نگری .

           نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه

           تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

           برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي

           برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی

           اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب

           نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری

  برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

محسن محمدی

مدیریت مطالعات طرح های توسعه شهری