EN

مدیریت کنترل و نظارت بر ساخت و سازها

شرح وظایف :

 •    ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود

     نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

     برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمان های ذیربط

     نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

     اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب

     اقدام در تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

     اقدام در تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرح های شهرسازی

     صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرائی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

     تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

     نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

     انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد