EN

معاونت شهرسازی و معماری

شرح وظایف معاونت :

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص بافت های فرسوده ، تاریخی و حاشیه نشینی و ارائه طرح های اجرایی و تشویقی جهت ساماندهی اینگونه بافت ها .
 • سیاست گذاری و نظارت در خصوص کنترل ساخت و ساز درحریم شهر و همچنین تهیه نقشه جامع حریم شهر .
 • نظارت براموربه روز رسانی نقشه های GIS.
 • نظارت بر ارزیابی و اصلاح فرآیندهای موجود در سیستم یکپارچه شهرسازی و حسن اجرای آن به منظور بهره مندی شهرداری و شهروندان از این سیستم .
 • برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 • برگزاری جلسات کمیته های فنی به منظور ایجاد وحدت رویه
 • نظارت عالی بر بررسی و انتخاب مشاور ذیصالح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی
 • ایجاد هماهنگی و بستر سازی مناسب در حوزه های زیر مجموعه به منظور ایجاد انسجام در کلیه اطالعات تولیدی در وضع موجود
 • نظارت بر پاسخ گویی سریع و تسهیل گردش کاری ارباب رجوع
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط
 • ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین شهرداری های مناطق در خصوص مسایل شهرسازی و معماری .

مریم زمانیان

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

اخبار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری

نشست گروه حسابرسی پنجم دیوان محاسبات با معاونت توسعه مدیریت و منابع ، معاون شهرسازی و مدیران شهرداری مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند ??

نشست گروه حسابرسی پنجم دیوان محاسبات با معاونت توسعه مدیریت و منابع ، معاون شهرسازی و مدیران شهرداری مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند

ادامه مطلب